تعریف داستان .قصه .حکایت

داستان:رمان(داستانی است بلندکه باکمک تخیل وقدرت هنری واطلاعات عینی وواقعی نویسنده ساخته می شود)

           داستان کوتاه(داستانی است که تعدادشخصیت های آن کم است ،برشی از زندگی است در عرض نیم ساعت خوانده می شوداز 400تا4000کلمه ساخته میشود.

درسال 1300بایکی بود ویکی نبودجمال زاده زاده شد.

پدرداستان نویس کوتاه درخارج ازایران آلن پو وگوگول هستند.

حکایت:برای تثبیت موارد مشابه آورده می شود برای پیام رسانی  بسیارمناسب است وحاصل تجربه ی یک فردحقیقی یاغیرحقیقیوتمثیلی اززندگی اززندگی است ومی توانددرموارد مشابه آگاهی دهنده باشد

قصه:سخن یانوشته ای است ازروزگاران قدیم که درآن شخصیت های گوناگون خیالی یاواقعی ،ماجراهایی می آفرینندقصه هاازروزگاران قدیم برای آموزش انتقال تجربه هاوتاریخ هرقومی ازنسلی به نسل دیگرپدیدآمده اند.

مشخصه ی اصلی قصه یکی بود ویکی نبود است.

قصه بین داستان کوتاه ورمان است.برشی اززندگی راباحوادث واتفاقاتش نشان می دهد.

 

قصه کلمه ی عربی است به معنی خبر ،حدیث،روایت ،سرگذشت ،کاررخ داده .بعضی هاکلمه ی قصه رابرگرفته انداز:اقتصاص الاثربه معنی(پیروی واطاعت )است.قصاص الاثربه کسی می گویندکه ردپای کسی رابرروی راه تشخیص دهدتامسیرقدمهاو مقصد صاحبان آن هارابشناسد.قصه نویس نیز قهرمان هایش را در قدمهای زندگی پی می گیردتابه نتیجه برسد

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
سعید

سلام از تعریف حکایت استفاده شد. ممنون از شما