یوسف گمگشته

یوسف گمگشته بازآیدبه کنعان غم مخور

          کلبه ی احزان شودروزی گلستان غمخور

ای دل غم دیده حالت به شوددل بدمکن 

          وین سرشوریده باز آیدبه سامان غم مخور

دورگردون گر دو روزی برمراد ما نگشت

           دایمایکسان نماندحال دوران غم مخور

ای دل ار سیل فنابنیادهستی برکند

       چون ترا نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید