یادی از امیرمعزی

گرتوپنداری که رازم بی توپیدانیست هست

                یادلم مشتاق آن رخسارزیبانیست هست

گرتوپنداری که جان اندرتنم 

               مستمندو دردمندوناشکیبانیست هست

این همه زشتی مکن کامروزرافردابود

               ورتوگویی ازپس امروزفردانیست هست

/ 0 نظر / 3 بازدید