شیخ بهایی

تاکی به تمنای وصال تویگانه 

       اشکم شود از مژه چون سیل روانه 

خواهدکه سرآیدغم هجران تو یا نه 

       ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

         جمعی به تومشغول وتو غایب ز میانه

هر درکه زنم صاحب آن خانه تویی تو

        هرجاکه روم پرتوکاشانه تویی تو

درمیکده ودیرکه جانانه تویی تو

         مقصودمن ازکعبه وبتخانه تویی تو

         مقصود تویی کعبه وبت خانه بهانه

 

/ 0 نظر / 2 بازدید