مخوان ای کولی سرد زمستان

سرودسردغمگینت 

مگرآداب سوگواری رانمی دانی؟

/ 6 نظر / 2 بازدید
ساجده

یادتون باشه تنها بوسیله قلبتان،قادرخواهیدبودکه آسمان رالمس کنید پس آسمانی فکرکنیدودرزمین زندگی کنید؛این یعنی سعادت زندگي کنیدبه معنای واقعی نه برای چشم ديگران برای دل خودت وديگران شادباشیدوشيرين وصدالبته امیدوار..

ساجده

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانمندی مالی بخواهد، قلبی بزرگ میخواد… [گل]

ساجده

چشمهايت را ببند ، در دلت با خدا سخن بگو ، به همان زبان ساده ي خودت سخن بگو ؛ هرچه ميخواهي بگو ، او ميشنود . . . شايد بخواهي تورا ببخشد ، يا آرزويي داري ، شايد دعايي براي يک عزيز و يا شکرش ، بــگو ميشنود . . . اين لحظه ي زيبا را براي خودت تکرار کن ؛ پــرواز دلـت را حـس خواهـي کـرد . . .

پروانه

چرا تو آسمونمون پرنده گوشه گیر شده چرا به هم نمیرسیم چرا همیشه دیر شده

ماهرخ

زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است جهانی با ماست آسمان "نور"خدا"عشق" سعادت با ماست فرصن بازی این پنجره را دریابیم! در نبندیم به "نور" به آرامش پر مهر نسیم پرده از ساحل دل برگیریم! رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم! زندگی! رسم پذیرایی از تقدیر است . . .

سمیه

خدایا به من توفیق تلاش در شکست صبر در نومیدی عظمت بی نام دین بی دنیا عشق بی هوس عطا کن سپاس دوست عزیز که به بلگم سر زدید خوشحال میشم دوباره ببینمتان