اوراامان دهیدنبریدش زوداست

چه زودگذشت!

بودآیاکه برگردد؟سالی بماند،روزو ماهی بماند؟

بودآیاکه کندجبران؟

این که می بینبدتابوت اوست 

کیست این؟کیست این؟

اوهمان اوست

اومن است اومن است

/ 0 نظر / 2 بازدید