طرحی ازعشق

باسلام.خواستم یادی ازجناب آقای دکتراقبالی کرده باشم به همین خاطریکی ازشعرهای ایشان رادراینجانوشتم تادوستان عزیزهم استفاده کرده باشند.

دیــدی چسان ز بــام دل مـا پــرید و رفت

آن مـرغکی کــه دام محبت دریــد و رفــت

تا بوســتان عشــق کــه را نغمــهگـر شـود

از شــاخــه شکــسته مـا پر کشید و رفــت

چــون تـوسن نسیم بهـاری گــریــز پـــای

آمد دمی بــه بــاغ خیــالـم چمیــد و رفت

استــاد و آهــوانه نگــه کــرد و بعــد از آن

بـر دشت سینه خطّ غبـــاری کشیـد و رفت

او شهــر زاد قصـه صـد عشــق مـــرده بـود

افسانه حیـــات مــرا هــم شنــید و رفــت

در روزگــار تیـــرهام آن آفتـــاب حســـن

چون صبحدم به خنده نوشین دمید و رفـت

صــد رشتـه گـوهر از مــژه آویخت دیده ام

دلـــدار اگـرچه رشته الفت بــریــد و رفـت

عمر عزیز رفــت و بــه گـــردش نمیرسیم

صیــاد خفتـه بود که صیدی رمید و رفـــت

هـرگز دوام شـــادی و غـــم را نـدیـــدهام

شــد غنچــهای شکفته و سیلی رسید و رفت

خوش باد وقت آن که بدین عقل و جان و دل

دیوانگی و عشــق و محبــت خـــرید و رفت

«اقبـالـیا» ز هجر چه پرسی که صــرصــری

بر گلشــن وصــال عـزیـزان وزیــد و رفـت

/ 10 نظر / 15 بازدید
khodai

سلاااام دست تون درد نکنه زیبااااااااااااااااااااااااست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

اوای باران

پدرم می‌گوید: کتاب! و مادرم می‌گوید: دعا! و من خوب می‌دانم که زیباترین تعریف خدا را فقط می‌توان از زبان گل‌ها شنید... «حسین پناهی»

m.rad

مثل هر بار عالی[لبخند][گل]

اوای باران

سلام[گل] قلمت را بردار ، بنویس از همه خوبیها ، زندگی , عشق ، امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است گل مریم ، گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از تمنا بنویس از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است بنویس از لبخند از نگاهی ینویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس : زندگی با همه تلخی ها شیرین است.

asemanhaaa

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن /از غم به هر بهانه ممکن عبور کن/ گیرم تمام راه تو مسدود شد، بگرد / یک آسمان تازه و یک جاده جور کن

انسان

خدایا من چیزی نمیبینم آینده پنهان است ولی آسوده ام ، چون تو را می بینم و تو همه چیز را . . .

ساجده

بخـنــد هــرچـنــد، غـمـگینــی؟ بـبخــش! هــرچـنـد ، مسکینـــی! فـرامـوش کــن! هــرچـنــد دلــگیــــری. زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت … بخنـــد… ببخــش و فرامـوش کـــن! هــرچـنــد میدانم … آســـان نــیســـت … [گل]

آسمان

خوش باد وقت آن که بدین عقل و جان و دل دیوانگی و عشــق و محبــت خـــرید و رفت ــــــــــــــــــ چه آرایه لف و نشر دلنشینی ! خریدِ: عقل:دیوانگی جان:عشق دل:محبت درست گفتم استاد؟؟!![لبخند]

اوای باران

*امروزهمان فردايي است كه ديروزمنتظرش بودي *براي زندگي فكركنيد ولي غصه نخوريد *هميشه سعي كنيدپيشنهادكنيدنه تحميل *عادت پلكان جهنم است *كسي كه درحضورتوازتوبترسددرغياب توازتونفرت دارد *نتيجه اراده ضعيف حرف است و نتيجه اراده قوي عمل است *شيطان افرادبيكارراشكارمي كند *وقتي خوشحاليت راباديگران تقسيم مي كني خوشحاليت چندبرابرمي شود *كساني تحقيرمي شوندكه بگذارندتحقيرشان كنند *شادبودن تنهاانتقامي است كه ازدنيامي توان گرفت