گل

شمه ای ازبوی گل خواهم بویید

فصلی تازه خواهدرسید 

روزی نوخواهد آمد

برگی اززیرخاک سلامی دوباره خواهد داد

گرمی دستهای خورشیدبیدارخواهدکرد

گلی تازه خواهد رویید

چشم به آینده ای نه چندان دورم 

خواهم رفت به کوه به جنگل به دشت

گلی خواهم بویید

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

تنها خداست که می داند «بهترین» در زندگیتان چگونه معنا می شود! من در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو می کنم ... نوروزتان پیروز [گل][گل][گل][گل]