ترجمه دعای جوشن کبیر

(3) اى بهترین آمرزندگان اى بهترین گشایندگان اى بهترین یاران اى‏
         
بهترین حاکمان اى بهترین روزى دهان اى بهترین ارث بران اى بهترین ستایشگران اى بهترین‏
       
یاد کنندگان اى بهترین فرو فرستندگان اى بهترین احسان کنندگان 
      
(4) اى که عزت‏ و زیبایى از آن اوست اى که نیرو و کمال از آن او است اى که پادشاهى و جلال از آن او است ,اى که بزرگ و برتر او است اى پدید آرنده ابرهاى سنگین اى که او سخت کیفر (یا سخت نیرو) است اى که او
      
در حساب کشیدن سریع است اى که او در کیفر سخت است اى که پاداش خوب نزد او است اى که‏
     
نزد او است مایه و اصل کتابها 
       
(5) خدایا از تو مى‏خواهم بحق نامت اى مهرپیشه اى نعمت بخش اى پاداش دهنده اى 
      
دلیل و راهنما اى سلطان اى خوشنود اى آمرزنده اى منزه اى یاور اى صاحب نعمت‏
       
و بیان 
      
(6) اى که هر چیزى در برابر عظمتش فروتن گشته اى که هر چیز در برابر قدرتش تسلیم گردیده‏
     
 اى که هر چیزى در برابر عزت و شوکتش خوار گشته اى که هر چیز در برابر هیبتش خاضع گردیده اى که هر چیزى‏
      
از ترس او فرمانبردار و مطیعش گردیده اى که کوهها از هراسش از هم شکافته اى که به امر او آسمانها برپا
       
 گشته اى که زمینها به اذن او در جاى خود مستقر گشته اى که رعد به ستایش او غرِّش زند اى که‏
      
 بر اهل کشور خود ستم نکند اى آمرزنده خطاها اى برطرف کننده بلاها اى منتهاى‏
      
امیدها اى دهنده بزرگ عطاها اى بخشنده هدیه‏ها اى روزى ده بنده‏ها اى برآورنده‏
       
 آرزوها اى شنونده شکایتها اى برانگیزنده مردمان اى رهاننده اسیران 
      
(8) اى صاحب ستایش‏ و ثناء اى داراى فخر و زیبایى اى صاحب مجد و بزرگى اى صاحب عهد و وفاء
        
اى داراى گذشت و رضا اى دارنده نعمت و عطاء اى که در دست تو است فصل خصومات و داورى اى داراى عزت‏
     
و پایندگى اى صاحب جود و بخشش اى صاحب دهشها و نعمت‏ها 
    
(9) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت‏
     
اى مانع اى برطرف کننده اى بالا برنده اى سازنده اى سود رسان اى شنوا اى گردآورنده اى‏
      
 شفاعت‏پذیر اى فراخ رحمت اى وسعت بخش
      
 (10) اى سازنده هر ساخته اى آفریننده هر آفریده اى‏
      
روزى ده هر روزى خور اى مالک هر مملوک اى غمزداى هر غمزده اى دلگشاى هر
    
اندوهگین اى رحمت بخش هر رحمت خواه اى یاور هر هر بى‏یاور اى عیب پوش هر
      
معیوب اى پناه هر آواره 
      
(11) اى ذخیره هنگام سختى من اى امید من در برابر پیش‏آمدهاى ناگوار
     
اى همدم من هنگام ترس و وحشت اى رفیق من در غربتم اى صاحب اختیار من در نعمتم‏
     
اى فریادرس من در غم  و اندوه اى دلیل و راهنمایم هنگام سرگردانى اى توانگرى من هنگام ندارى اى پناه من هنگام‏
      
درماندگى اى کمک کارم در بیچارگى و پریشانى 
     
(12) اى بخوبى داناى بر هر نادیدنى اى بسیار آمرزنده گناهان اى پرده‏پوش‏
     
بر عیوب بندگان اى غمزداى غمها اى گرداننده دلها اى طبیب دلها اى نوربخش‏
      
دلها اى همدم دلها اى زداینده اندوهها اى غمگشاى غمها 
      
(13) خدایا از تو
     
مى‏خواهم به حق نامت اى بزرگوار اى زیبا اى کارگزار اى عهده‏دار اى راهنما اى پذیرنده اى دولت دهنده‏
     
اى عطا بخشنده اى درگذرنده اى نیرودهنده (تغییر دهنده) 
       
(14) اى راهنماى سرگردانان اى فریادرس فریادخواهان اى دادرس‏
       
دادخواهان اى پناه پناه جویان اى امان بخش ترسناکان اى کمک مؤمنان اى‏
        
رحم کننده مسکینان اى پناه عاصیان اى آمرزنده گناهکاران اى اجابت کننده دعاى 
      
درماندگان
     
 (15) اى داراى بخشندگى و احسان اى صاحب فضل و نعمت اى مایه امن‏
      
و امان اى داراى پاکى و پاکیزگى اى صاحب فرزانگى و بیان اى صاحب رحمت‏
     
و خوشنودى اى داراى حجت و دلیل و برهان اى خداوند عظمت و سلطنت اى دارنده رأفت‏
      
و اى یاور بندگان اى صاحب بخشندگى و آمرزش
    
 (16) اى که پروردگار هر چیز او است اى که معبود
      
 هر چیز او است اى که آفریننده هر چیز او است اى که سازنده هر چیز او است اى که او پیش‏
      
از هر چیز بوده و اى که او پس از هر چیز خواهد بود و اى که او برتر از هر چیز است اى که او به هر چیز دانا
      
است اى که او به هر چیزى توانا است اى که تنها او بماند و هر چیز دیگر فانى گردد 
      
(17) خدایا از تو مى‏خواهم بحق نامت اى امان ده اى مسلط بر هر چیز اى وجود آرنده اى یاد دهنده اى آشکار کننده اى‏
      
آسان کننده اى امکان ده در کارها اى زیوربخش اى آشکار کننده اى تقسیم کننده 
      
(18) اى که در فرمانروایى پابرجا است‏
     
اى که در سلطنت و پادشاهیش قدیم و دیرینه است اى که در جلالت و شوکت بزرگى اى که بر بندگان خویش‏
      
مهربانى اى که به هر چیز دانایى اى که نسبت به نافرمان خود بردبارى اى که به امیدوار خود
      
بخشنده و بزرگوارى اى که در آفرینش و ساختنت فرزانه‏اى (یا محکم کارى) اى که در عین فرزانگى (یا محکم‏کارى) مهربانى(یا نرمکارى) اى که‏
       
در لطف خود دیرینه‏اى 
      
(19) اى که امیدى نیست جز به نیکى او اى که درخواست نشود جز گذشتش اى‏
      
 که چشم‏داشتى نیست جز به نیکى او اى که ترسى نیست جز از عدل او اى که جاوید نمى‏ماند جز فرمانروایى و ملک او
      
اى که سلطنت و قدرتى نیست جز سلطنت او اى که رحمتش همه چیز را فراگرفته اى که‏
      
رحمتش بر خشمش پیشى جسته اى که علمش بر همه چیز احاطه کرده اى که مانندش هیچکس نخواهد بود
      
 (20) اى دلگشاى‏اندوه اى غمزداى  اى آمرزنده گناه اى توبه‏پذیر اى آفریننده اى‏
      
راست وعده اى وفادار پیمان اى داناى اسرار نهان اى شکافنده دانه اى روزى ده‏
      
بندگان 
      
(21) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى والا اى با وفا اى توانگر اى بى‏نیاز مطلق اى مهربان‏
      
اى پسندیده (یا دوستدار) اى پاکیزه اى پدید آرنده اى نیرومند اى سرپرست 
       
(22) اى که کار نیک را آشکار کنى و اى که کار زشت را
      
پنهان کنى اى که کسى را به گناه نگیرى اى که پرده کس ندرى اى بزرگ گذشت‏
    
اى نیکو درگذر اى پهناور آمرزش اى گشاده دو دست (فضلش) به رحمت اى مطلع‏
       
از سخن سرى و راز اى منتهاى هر شکایت
       
 (23) اى صاحب نعمت فراوان و اى داراى رحمت‏
          
پهناور اى صاحب احسان پیشین اى داراى حکمت رسا اى داراى نیروى کامل اى صاحب برهان و دلیل‏
      
قاطع و برنده اى صاحب بزرگوارى هویدا اى صاحب عزت جاویدان اى صاحب نیروى محکم اى داراى‏
      
عظمت ارجمند 
    
(24) اى پدید آرنده آسمانها اى قرار دهنده تاریکیها اى ترحم کننده به اشکهاى‏
      
دیده‏ها اى درگذرنده لغزشها اى پرده پوش بر عیبها اى زنده کننده مردگان اى فرو فرستنده آیات‏
      
اى دو چندان کن حسنات اى محو کننده بدیها اى سخت گیرنده انتقامها 
        
(25) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى صورت آفرین اى اندازه‏گیر اى تدبیر کننده اى پاک کننده اى روشنى بخش اى آسان کننده اى مژده ده‏
      
اى بیم ده اى پیش‏انداز اى پس‏انداز 
     
(26) اى پروردگار خانه محترم (کعبه) اى پروردگار ماه حرام‏
     
اى پروردگار شهر محترم (مکه) اى پروردگار رکن و مقام اى پروردگار مشعرالحرام اى پروردگار
     
مسجد الحرام اى پروردگار قسمت حل و حرم (در سرزمین حجاز) اى پروردگار روشنى و تاریکى اى پروردگار تحیت‏
      
و درود اى پروردگار نیرو در خلق 
      
(27) اى داورترین داوران اى دادرس‏ترین دادگران 
      
اى راستگوترین راستگویان اى پاکیزه‏ترین پاکان اى بهترین آفرینندگان اى سریعترین‏
      
حساب رسان اى شنواترین شنوایان اى بیناترین بینندگان اى بهترین شفیعان‏
       
اى بزرگوارترین کریمان 
      
(28) اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد اى پشتوانه آن کس که پشتوانه ندارد اى ذخیره‏
     
 آن کس که ذخیره ندارد اى پناه آن کس که پناهى ندارد اى فریادرس آنکس که فریادرس ندارد اى افتخار آن کس‏
        
 که مایه افتخارى ندارد اى عزت آنکس که عزتى ندارد اى کمک آنکس که کمکى ندارد اى همدم آنکس که همدمى ندارد
         
 اى امان بخش آنکس که امانى ندارد 
       
(29) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى نگهدار اى پابرجا
        
 اى جاویدان اى رحم کننده‏اى سلامت بخش اى حاکم اى دانا اى تقسیم کننده اى تنگ گیر اى گشایش بخش 
        
(30) اى نگهدار کسى که نگهداریش خواهد اى رحم کننده کسى که ترحمش خواهد اى آمرزنده کسى که از او آمرزش خواهد اى‏
      
 یاور کسى که از او یارى طلبد اى نگهدار کسى که از او نگهدارى خواهد اى اکرام کننده کسى که از او بزرگوارى خواهد اى راهنماى‏
     
کسى که از او ره جوید اى دادرس کسى که از او دادرسى خواهد اى کمک‏کار کسى که کمکش خواهد اى فریاد رس کسى که‏
    
به فریادرسیش خواند
     
 (31) اى عزیزى که ذلت نپذیرد اى لطیفى که دست‏انداز کسى واقع نگردد اى پاینده که خواب ندارد اى جاویدانى‏
     
که از دست نرود اى زنده‏اى که نمیرد اى پادشاهى که سلطنتش زوال ندارد اى ماندگارى که نیستى ندارد اى دانایى که‏
     
 نادانى ندارد اى بى‏نیازى که خوراک نخواهد اى نیرومندى که سستى نپذیرد
      
 (32) خدایا از تو خواهم‏
‏     
به حق نامت اى یکتا اى یگانه اى گواه اى بزرگوار اى ستوده اى رهنما اى برانگیزنده‏
    
اى ارث برنده اى زیان بخش اى سودرسان
   
 (33) اى بزرگتر از هر بزرگى اى بزرگوارتر از هر بزرگوارى 
      
اى مهربانتر از هر مهربانى اى داناتر از هر دانا اى فرزانه‏تر از هر فرزانه اى جلوتر
      
از هر قدیمى اى بزرگتر از هر بزرگ اى با لطف‏تر از هر لطف‏دارى اى والاتر از هر 
       
والایى اى عزیزتر از هر عزیزى 
     
(34) اى بزرگوار چشم‏پوش اى بزرگ نعمت بخش اى پر خیر
    
اى دیرینه بخشش اى جاوید لطف اى دقیق صنعت اى زداینده اندوه‏
     
اى برطرف کننده گرفتارى اى فرمانرواى عالم هستى اى حاکم بر حق 
     
(35) اى که در پیمانش وفادار و اى که در وفا کردن به پیمانش نیرومند است اى که در نیرومندیش بلند مرتبه است اى که در
       
عین بلند مرتبه‏اى نزدیک است اى که در عین نزدیکى دقیق است اى که در عین دقت بزرگوار است اى که‏
      
در عین بزرگوارى با عزت است اى که در عین عزت با عظمت است اى که در عین عظمتش برجسته است اى که‏
       
در عین برجستگى ستوده است
       
 (36) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى کفایت کننده اى شفا دهنده اى وفادار
       
اى تندرستى‏ بخش اى رهنما اى خواننده‏اى داور اى راضى اى والا مرتبه اى باقى 
       
(37) اى که‏ هر چیز در برابرش سر تعظیم فرود آورد اى که هر چیز در برابرش رام گشته اى که هر چه در عالم موجود است از آن اوست اى که‏
      
هر چه هست بوجود او موجود است اى که هر چیزى بسوى او بازگردد اى که هر چیزى از او اندیشه دارد اى‏
      
که هر چیزى به او پایدار است اى که هر چیزى بسوى او برگردد اى که هر چیز به ستایش‏
      
او تسبیح گوید اى که هر چیز نابود شود جز ذات او 
      
(38) اى که گریزگاهى نیست جز بسوى او اى که‏
      
پناهگاهى نیست جز بسوى او اى که مقصدى نیست جز درگاهش اى که راه نجاتى از (عذاب و قهر) او نیست جز خود او اى که‏
      
رغبت و اشتیاقى نباشد جز به درگاه او اى که جنبش و نیرویى نیست مگر بوسیله او اى که کمک نجوید جز به او اى که توکل نشود جز بر او اى که‏
           
 امیدوار نتوان بود جز به او اى که پرستش نشود جز او 
       
(39) اى بهترین‏ کسى که خلق از او ترسند اى بهترین مایه شوق و آرزو اى بهترین
       
 جویا شدگان اى بهترین خواسته شدگان اى بهترین‏
        
 مقصود خلق اى بهترین یاد شدگان اى بهترین سپاس شدگان اى بهترین دوستان‏
      
اى بهترین خوانده شدگان اى بهترین همدمان 
       
(40) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى‏
      
آمرزنده اى پرده پوش اى توانا اى قاهر اى آفریننده اى شکننده اى بهم پیوند دهنده اى یادآورنده اى بیننده اى‏
     
یارى دهنده 
     
(41) اى که آفرید و بیاراست اى که اندازه گرفت و راهنمایى کرد اى که برطرف کند گرفتارى را
      
اى که بشنود سخن درگوشى را اى که نجات دهد غریق را اى که برهاند هلاک شده را اى که‏
     
 شفا دهد بیمار را اى که بخنداند و بگریاند اى که بمیراند و زنده کند اى که آفرید
      
دو جفت نر و ماده 
        
(42) اى که هم در خشکى و هم در دریا راه رسیدن به او هست اى که در سراسر گیتى‏
       
نشانه‏هاى او هست اى که در این نشانه‏ها برهان او موجود است اى که در مردن نشانه قدرت او است اى که در گورها
     
پند او است اى که در روز قیامت نیز سلطنت او است اى که در حساب آن روز هیبت دارد اى که در پاى میزان‏
      
حکم و داورى او است اى که در بهشت پاداش نیک او است اى که در دوزخ شکنجه او است
      
 (43) اى که به سویش گریزند
    
 ترسناکان اى که به او پناه برند گنهکاران اى که او را مقصود قرار دهند بازآیندگان اى که بسوى او
       
روند پارسایان اى که بدو پناه برند سرگردانان اى که به او همدم شوند
     
خواستاران اى که به دوستیش افتخار کنند دوستان اى که در گذشت او طمع دارند خطاکاران‏
  
اى که به ذکر او آرامش پذیرد دل یقین داران اى که بر او توکل کنند توکل کنندگان 
   
(44) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى محبوب دلها اى طبیب دردها
     
 اى نزدیک اى مراقب کار بندگان اى حساب نگهدار اى با هیبت اى‏
      
پاداش نیک دهنده اى اجابت کننده اى آگاه اى بینا 
      
(45) اى نزدیکتر از هر نزدیک اى محبوبتر از هر
     
 محبوب اى بیناتر از هر بینا اى آگاه‏تر از هر آگاه اى شریفتر از هر شریف‏
       
 اى برتر از هر بلند مرتبه اى نیرومندتر از هر نیرومند اى توانگرتر از هر  توانگر اى بخشنده‏تر
           
از هر بخشنده اى مهربانتر از هر مهربان 
      
(46) اى پیروزى که هرگز مغلوب نگردد اى سازنده‏اى که‏
    
 مصنوع کسى نیست اى آفریننده‏اى که کسى او را نیافریده اى مالکى که مملوک کسى نیست اى چیره شکست ناپذیر اى 
      
بلند مرتبه که بلندى را کسى به او نداده اى نگهدارنده‏اى که نگهدارى ندارد اى یاورى که کسش یارى نکند اى حاضرى 
       
که پنهانى ندارد اى نزدیکى که دور نشود
      
 (47) اى روشنى نور این روشنى ده نور اى خالق نور و روشنى‏
       
 اى تدبیر کننده نور اى اندازه‏گیر نور اى روشنى هر نور اى روشنى پیش از هر نور و اى روشنى‏
       
پس از هر نور اى روشنى بالاى هر نور اى نورى که مانندش نورى نیست
         
 (48) اى که‏ عطا و بخشش شریف و ارجمند است اى که کارش دقیق است اى که لطفش پایدار است اى که احسانش دیرینه است اى‏
        
 که گفتارش حق است اى که وعده‏اش راست است اى که گذشتش فضل است اى که کیفرش از روى عدل است 
       
که ذکرش شیرین است اى که فضلش عمومى است
         
 (49) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى هموار کننده‏
        
 راهها اى جدا کننده اى تبدیل کننده اى خوار کننده اى فرود آرنده اى جایزه ده اى فزون بخش اى بزرگ عطا بخش اى مهلت ده 
      
اى نیکوبخش
      
 (50) اى که ببیند ولى دیده نشود اى که بیافریند ولى کسى او را نیافریده اى که راهنمایى کند
     
ولى راهنمایى نشود اى که زنده کنى ولى زنده نشده اى که بازخواست کند ولى کسى از
      
 او بازخواست نکند اى که بخوراند ولى خورانده نشود اى که پناه دهد ولى کسى او را پناه ندهد اى که قضاوت کنى ولى قضاوت بر تو نشود اى که‏
      
حکم کنى ولى کسى بر تو حکم نکند اى که نزاید و نه زائیده شده و نیست برایش همتایى هیچکس 
          
(51) اى نیکو حسابکش اى نیکو طبیب اى نیکو نگهبان اى نیکو نزدیک اى نیکو
      
 پاسخ ده اى نیکو دوست اى نیکو عهده‏دار اى نیکو وکیل اى نیکو سرور
         
 اى نیکو یاور 
     
(52) اى مایه دلشادى عارفان اى آرزوى محبان اى همدم خواستاران اى‏
      
دوستدار توبه کنندگان اى روزى ده ناداران اى امید گنهکاران اى نورچشم پرستش کنندگان‏
          
اى برطرف کننده اندوه اندوهناکان اى غمزداى غمزدگان اى معبود پیشنیان‏
   
 و پسینیان 
    
(53) خدایا من از تو مى‏خواهم به حق نامت اى پروردگار ما اى معبود ما اى آقاى ما اى سرور ما
      
اى یاور ما اى نگهدار ما اى راهنماى ما اى کمک کار ما اى محبوب ما اى طبیب ما (54) اى پروردگار پیمبران‏
     
 و نیکوکاران اى پروردگار راستگویان و برگزیدگان اى پروردگار بهشت و دوزخ اى پروردگار کوچک 
    
و بزرگ اى پروردگار حبوبات و میوه‏جات اى پروردگار نهرها و درختان اى پروردگار
      
 دشت و هامون اى پروردگار صحراها و دریاها اى پروردگار شب و روز اى پروردگار
      
 پیدا و نهان 
     
(55) اى که در هر چیز دستورش نفوذ کرده اى که علمش به هر چیزى‏
    
تعلق یافته اى که قدرت و توانائیش به هر چیزى رسیده اى که بندگان شماره نعمتهایش را نتوانند اى که‏
      
خلائق از عهده شکرش برنیایند اى که عقول درک عظمت و جلالش نتوانند اى که اوهام و خیالات‏
     
به کنه ذاتش نرسند اى که عظمت و بزرگى لباس او است اى که بندگان از حکم او سرپیچى نتوانند اى که‏
      
سلطنتى جز سلطنت او نیست اى که بخششى جز بخشش او نیست 
    
(56) اى که از آن اوست عالیترین مثالها(که‏حجج‏الهیه باشند)
      
اى که خاص اوست برترین اوصاف اى که از آن اوست دنیا و آخرت اى که از آن او است بهشت‏
     
آن جایگاه آسایش اى که براى اوست نشانه‏هاى بس بزرگ اى که براى او است نامهاى نیکو اى که براى او است‏
     
فرمان و داورى اى که از آن او است هوا و فضا اى که از آن او است عرش و فرش اى که از آن او است‏
   
 آسمانهاى بلند
     
(57) خدایا از تو مى‏خواهم به حق نامت اى درگذرنده اى آمرزنده اى شکیبا اى سپاس پذیر بندگان‏
      
اى مهربان اى توجه کننده اى مورد توجه و درخواست بندگان اى مهرورز اى منزه اى پاکیزه 
        
(58) اى‏ که در آسمان آثار عظمتش هویدا است اى که در زمین نشانه‏هایش آشکار است اى که در هر چیز
      
برهانهاى او موجود اى که در دریا آثار شگفت‏انگیز دارد اى که در کوهها است گنجینه‏هایش اى که‏
       
خلق را پدید آورد سپس بازگرداند اى که به سویش همه امورات بازگردد اى که در هر چیز لطف و مهرش را
      
آشکار ساخته اى که خلقت هر چیز را نیکو ساخته اى که تصرف کرده در
      
همه خلایق قدرت او 
      
(59) اى دوست آنکس که دوستى ندارد اى طبیب آن کس که‏
      
طبیبى ندارد اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد اى‏
       
رفیق آن کس که رفیق ندارد اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد
      
اى مونس آنکس که مونسى ندارد اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده‏اى ندارد اى همدم آن کس که‏
     
همدمى ندارد 
      
(60) اى کفایت کننده آن کس که از او کفایت خواهد و اى رهنماى کسى که از او راهنمایى خواهد اى نگهبان‏
      
کسى که از او نگهبانى خواهد اى مراعات کننده کسى که از او رعایت خواهد اى بهبود دهنده کسى که از او بهبودى خواهد اى‏
    
داور کسى که از او داورى جوید اى بى‏نیاز کننده کسى که از او بى‏نیازى خواهد اى وفا کننده کسى که از او وفا خواهد اى‏
      
نیرو ده آن کس که از او نیرو خواهد اى سرور کسى که او را به سرورى خواهد 
      
(61) خدایا از تو مى‏خواهم‏
    
به حق نامت اى آفریننده اى روزى ده اى گویا اى راستگو اى شکافنده اى جدا کننده اى‏
     
باز کننده اى پیوست دهنده اى سبقت جوینده اى بلندمرتبه 
    
(62) اى که جابجا کنى شب و روز را اى‏
      
که مقرر ساختى تاریکیها و نور را اى که آفریدى سایه و گرما را اى که مسخر خود کردى‏
    
مهر و ماه را اى که مقدر کردى خیر و شر را اى که آفریدى مرگ‏
    
و زندگى را اى که آفریدن و فرمان از او است اى که نگرفته است براى خود همسر و فرزندى اى‏
      
که شریکى در فرمانروایى ندارد اى که نیست برایش سرپرستى از خوارى‏
      
(63) اى که مى‏داند خواسته دل هر خواهنده را اى که آگاه است از نهاد خاموشان اى‏
      
که مى‏شنود ناله خسته‏دلان اى که مى‏بیند گریه ترسناکان اى که دارد
       
خواسته‏هاى خواستاران را اى که بپذیرد عذر توبه‏کنندگان اى که اصلاح نکند کار

/ 0 نظر / 23 بازدید