عوامل موثردرتدوین منظومه های حماسی

عوامل موثر در تدوین منظومه های حماسی ملی در قرون اول تا چهارم هجری

1) شکست نظامی ایرانیان از اعراب مسلمان و فرو پاشی اقتدار نظام شاهنشاهی و فرهنگ دیرین ایران باستان.

2)نهضت شعوبیه یا نهضت سیاسی –فرهنگی که از طرف روشنفکران میهن دوست ایرانی در برابر ظلم وتحقیر های اعراب و خلفای بنی امیه وبنی عباس به وجود آمد .

3) قیامهای مسلحانه ی افرادی مثل ابو مسلم خراسانی ، مازیار بابک خرمدین و افشین .ایرانیانی که با هدف بر اندازی حکمرانی اعراب به

وجودآمد .

/ 0 نظر / 3 بازدید