دلتنگیهای من

دلتنگیهام نمیگذارندآسمان راببینم

زمین راوزمان هم راببینم

دلتنگیهام نمیگذارندبرف راباران را شبنم را یخ راسرماراببینم

دلتنگیهام نمیگذارندکس راکسان را وخودراهم ببینم

دلتنگیهام نمیگذارندزهد را ریا را طمع راهم ببینم

دلتنگیهام نمیگذارندخلق را و خداراهم ببینم

پاره خواهم کرد وپرخواهم زدچون که من پروانه ام 

/ 0 نظر / 2 بازدید