شکسپیر-رومن رولان

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.

ویلیام شکسپیر

هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد

رومن رولان.

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهر ماندگار

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[گل]