امید

همه روز روزه بودن،همه شب نمازکردن

/ همه ساله حج نمودن،سفرحجازکردن

زمدینه تابه کعبه،سروپابرهنه رفتن

/ دولب ازبرای لبیک،به وظیفه بازکردن

به مساجدومعابر،همه اعتکاف جستن

/زملاهی ومناهی،همه احترازکردن

شب جمعه هانخفتن،به خدای رازگفتن  

/زوجودبی نیازش،طلب نیازکردن

به خداکه هیچ کس را،ثمر آنقدرنباشد

/ که به روی ناامیدی دربسته بازکردن

/ 0 نظر / 2 بازدید