امیدوصال

مراخیال توهرشب دهدامید وصال      خوشاپیام وصال توبرزبان خیال

میان بیم وامیداندرم که هست مرا       به روزبیم فراق وبه شب امید وصال

امیدهست ولیکن وفاهمی نشود    که هست باغ وصال توبی درخت ونهال

مرا زباغ وصالت نه بوی ماند ونه رنگ   مرا زداغ فرافت نه هوش ماندونه حال

/ 0 نظر / 2 بازدید