ماه

گل ومه است هماناشکفته عارض یار                                                                که گونه ی گل ونوربودهموار

مه است بسته زسنبل در و هزارگره                                                             گل است کرده زعنبربراوهزارنگار

مه انگهی بدرخشدکه اندرایدشب                                                             گل ان زمان بدراید که سربراردخار

/ 0 نظر / 2 بازدید