هفت خان درشاهنامه

درشاه نامه دوهفت خان اصلی وچندهفت خان نماوجوددارد.اولین هفت خان هفت خان رستم ودومین هفت خان هفت خان اسفندیاراست.

هفت خان رستم جنبه ی اساطیری داردیعنی عقل ستیز است.زمانی قهرمان پی امدهای پی درپی راراباپیروزی پشت سرمی گذاردبرعقل ومنطق خط بطلان می کشد.

هفت خان اسفندیاربه وسیله موبدان زرتشتی به وجودامده تابتواننداسفندیارجوان رابه صورت یک قهرمان حماسی درتاریخ زنده نگه دارند.هفت خان اسفندیاربه یقین درقرن3و4تدوین شده است چون دین زرتشت وتبلیغات ان هاتاقرن هفتم ادامه داشت وباحمله مغول ازصحنه ی سیاست کنار گذاشته شدند

/ 0 نظر / 3 بازدید