انواع قصه ی کودکان

1_ازنظرساختاروشکل(کوتاه،بلند،منثور ومنظوم)

2_ازنظرموضوع(دوستی،صداقت،جنگ،پیروزی،سرنوشت،خوشبختی .....)

3_ازنظرتاریخی وزمانی(داستان های قدیم وداستان های جدید)

4_ازنظرفنی(زاویه ی دیداول شخص ،سوم شخص ،...)

5_ازنظرواقعی بودن یاغیرواقعی بودن(داستان هایی اززندگی خودکودکان یابزرگ سالان)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید