دلگیر

بچه هادرکلاس نشسته اند وباهم حرف میزنندیکی باصدای بلندیکی ایستاده دیگری به پشت کج شده در این میان آرین رامی بینم ارام وساکت نشسته به به!چقدرارام !-بچه هاریاضی رابازکنیدهمه ریاضی رابازمیکنندآرین هم بازکردولی بازهم غمگین وناراحت!

-آارین !آرین بیااینجا.چی شده باکسی حرفت شده؟

-نه اقا مدادنیاوردم

ازکشوی میزمدادی به اودادم وگفتم بشین.آرین نشست ومثل سایربچه هابودهمه شادبودندچون زنگ بعدورزش داشتندولی هیچ کس ازدردورنجی که پشت درکلاس درس گذاشته بودم خبرنداشت

/ 1 نظر / 2 بازدید
آسمان

[دست] مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟ بی کسم در سایه ی مهر تو می جویم پناهی از کجا یابم خدایی گر بکویت ره نیابم؟