مهتاب

بی تومهتاب شبی بازدرآن کوچه گمم من.

همه تن چشم بشم بازدرآن وادی گمم من

چشم دل بازکه کردم همه جاآب روان بود

همه درخیال من بود

/ 6 نظر / 10 بازدید
khodai

لااااااااااااااااااایک[گل][گل][گل]

این چه سبک ادبی است

امید زندگی

این شعر از کیه نه نو هست نه کهنه[قهقهه]