فرهنگ درقصه

بیاییم فرهنگ هارادرقصه هاوداستان هایمان تغییرندهیم وقصه هایی که سینه به سینه نقل شده وبه ما رسیده همان گونه به نسل بعدی منتقل کنیم.البته مخالف تغییروتحول نیستم همه چیزدرجای خودخوب ومناسب هست ولی قصه های عامیانه وفولکولیک هایی که بدست مارسیده آن هاراحفظ کنیم ودرنگه داری آن هانهایت سعی وتلاش خودرایه کارببریم.

اگربخواهیم داستانی رادراینجانقدو بررسی کنیم چه خوب است که به داستان شنگول ومنگول اشاره ای داشته باشیم.بعضی ازنویسندگان معتقدند که داستان شنگول ومنگول آلمانی بوده وبعدهاواردفرهنگ ماشده است.شایداین جمله درست باشدشایدهم درست نباشدالبته حق دارندکه این قصه راآلمانی بدانندزیراکه درقصه ی آن ها وقتی گرگ میخواهدبچه های بز(ننه قندی)راببرد حبه ی انگور درساعت قایم می شودساعتی که الان مدشده ودرگوشه ی اتاق های بعضی خانه جاکرده.درحالی که این قصه اززمانی درفرهنگ مابودکه آن موقع ازساعت های امروزی خبری نبود.

حبه ی انگورقصه ی ما در کولفه یابَرِه (هواکش تنور)قایم میشود.تنوراززمان های خیلی قدیم درخانه های مامرسوم بوده وبرای پخت وپزاستفاده می شده است.حال اگرقصه ی حبه ی انگور شما درساعت قایم شده حق دارید که داستان راآلمانی بدانید ولی اگردرجای دیگری بوده بازهم خودتون بااین فرضیات می توانیدحدس بزبید که ازکدام منطقه بوده است. بیاییم فرهنگ هارادرقصه هاوداستان هایمان تغییرندهیم وقصه هایی که سینه به سینه نقل شده وبه ما رسیده همان گونه به نسل بعدی منتقل کنیم.البته مخالف تغییروتحول نیستم همه چیزدرجای خودخوب ومناسب هست ولی قصه های عامیانه وفولکولیک هایی که بدست مارسیده آن هاراحفظ کنیم ودرنگه داری آن هانهایت سعی وتلاش خودرایه کارببریم.

اگربخواهیم داستانی رادراینجانقدو بررسی کنیم چه خوب است که به داستان شنگول ومنگول اشاره ای داشته باشیم.بعضی ازنویسندگان معتقدند که داستان شنگول ومنگول آلمانی بوده وبعدهاواردفرهنگ ماشده است.شایداین جمله درست باشدشایدهم درست نباشدالبته حق دارندکه این قصه راآلمانی بدانندزیراکه درقصه ی آن ها وقتی گرگ میخواهدبچه های بز(ننه قندی)راببرد حبه ی انگور درساعت قایم می شودساعتی که الان مدشده ودرگوشه ی اتاق های بعضی خانه جاکرده.درحالی که این قصه اززمانی درفرهنگ مابودکه آن موقع ازساعت های امروزی خبری نبود.

حبه ی انگورقصه ی ما در کولفه یابَرِه (هواکش تنور)قایم میشود.تنوراززمان های خیلی قدیم درخانه های مامرسوم بوده وبرای پخت وپزاستفاده می شده است.حال اگرقصه ی حبه ی انگور شما درساعت قایم شده حق دارید که داستان راآلمانی بدانید ولی اگردرجای دیگری بوده بازهم خودتون بااین فرضیات می توانیدحدس بزبید که ازکدام منطقه بوده است.

/ 1 نظر / 13 بازدید
علیرضا حسن زاده

سلام وقت بخیر لطفا در خصوص معنی واژه جورتان که به معنی ماست چکیده میباشد مستند مکتوب دارید محبت فرمایید عکس انرا ارسال نمایید .با سپاس