جایگاه تکالیف درسی در ارزش یابی کیفی توصیفی

یک تجربه

o معلمی با بررسی اشتباهات نگارشی در نوشته های دانش آموزی متوجه می شود که

وی بیش تر در نوشتن درستِ تعداد دندان ههای حر فهای "س" و "ش" اشتباه

می کند. او فکر می کند که دقت دیداری او دراین زمینه کافی نیست. با وقوف به این

واقعیت، معلم تکلیفی را طرّاحی م ینماید تا دقت دیداری او در نوشتن افزایش یابد.

o در این تکلیف دانش آموز باید در طول یک هفته، بامطالعه ی متن کتاب های قصه،

نشانه ی "س" و "ش" را شناسایی کند و دور آن ها را با مداد قرمز خط بکشد او این موضوع را با مادر دانش آموز درمیان می گذارد و از او می خواهد در طول یک هفته

این فعالیت را با فرزندش در خانه دنبال کند و به او گزارش دهد. بعد از اجرای این

فعالیت، معلم مشاهده می کند که اشتباهات یاد شده در نوشته های دانش آموز به

طرز محسوسی کاهش یافته است

انواع تکالیف از لحاظ نوع ارائه :

تکالیف را به لحاظ نوع ارائه ی آن ها توسط فراگیران می توان به سه گروه تقسیم

کرد :

1 - تکالیف شفاهی :

در این نوع از تکالیف انتظار می رود فراگیران اطلاعات جمع آوری شده را به

صورت شفاهی در کلاس ارائه دهند ) مانند حفظ اشعار – سخن رانی و کنفرانس

های درسی (

2 - تکالیف کتبی :

در این نوع تکالیف از فراگیر انتظار می رود کلیه اطلاعات ، تمرین ها ، آموخته ها

و ... خود را به صورت کتبی ارائه دهد . این شکل از تکلیف ، از نظر سهولت

بررسی ، حتی خارج از کلاس درس ، بسیار رایج بوده و به دلیل ارائه

بازخورد مناسب ، از روایی بیش تری برخوردار هستند .

تکلیف عملی:

• در این نوع تکالیف ، فراگیران به تناسب اهداف آموزشی مورد نظر ،

تکلیف کلاسی را در قالب یک کار عملی ) فردی یا گروهی ( از قبیل

ساخت نشریه ، وسایل آموزشی ، ماکت ها ، چارت های آموزشی و

... ارائه می نمایند . تکالیف عملی به دلیل ملموس بودن و درگیر بودن

فراگیران در فرایند ساخت برای آنان جذابیت زیادی دارد .

تفاوتآزمونهایعملکردیباتکالیفدرسی

در برخی موارد آزمون های عملکردی با تکلیف درسی:

بسیار شبیه همدیگرند اگر تفاوتی هست بیش تر در هدف اجرای

آن هاست به این صورت که در آزمون های عملکردی هدف

اساسی ، آزمودن دانش و مهارت های کسب شده ی دانش آموزان

است و در تکلیف هدف اساسی ماندگاری،بهبود و توسعه ی

دانش و مهارت های آنان است.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید