ملل تمدن آفرین

ملل تمدن آفرین دنیاکه شامل ایرانیان ،یونانیان وهند یان درکنارمقابله باعوامل طبیعی درطول تاریخ تمدن خودباپیکارهای خستگی ناپذیروغرورآفرین خودبامظاهرجهل وکفروظلم ویابه تعبیرحکیم فردوسی بامردم بد

هرآن کوزیزدان نداردهراس ،وآن هارابا نام دیوان معرفی می کند،اسطوره های داستانی ازخود باقی گذارده اندکه با ورود این اسطوره هابه قلمرو هندیان ادبیات حماسی این ملت هاتشکیل شده است وشاهکارهای ادبی این ملت هامانندشاهنامه ،ایلیادوادیسه ،مهاراباتا و رامایانا به عرصه ی ادبیات جهان معرفی شده اند.

درقلمروزبان و ادبیات غنی وپرمایه وآموزنده ی فارسی آثاری درمقابل دیدگان خوانندگان است که شاهنامه فردوسی ،گرساسب نامه اسدی طوسی ،اسکندرنامه نظامی گنجوی نام آورترین حماسه های این زبان دیرینه است.

/ 0 نظر / 3 بازدید