....محمد صادق زاده ملاباشی

داستان.

نمونه سوال هایی که می توان از معلم آمادگی درزمینه عملکردکودک قبل از مدرسه پرسید
نویسنده : محمدصادق زاده - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٩

1_آیاکودک مدام سکندری زده زمین می خورد؟

2_آیاکودک دست پاچلفتی وناشی است؟

3_آیابه نظر می رسدکودک توازن ضعیفی دارد؟

4_آیاکودک می تواندلیوان رابدون ریختن ازآب پرکند؟

5_آیاکودک دراستفاده ازقیچی مشکل دارد؟

7_آیاکودک مدادوخودکارراناشیانه می گیرد؟

8_آیاکودک میتواندبندکفش خودراببندد؟

9_آیاکودک میتوانددگمه هاوزیپ خودرابکشد؟

10_آیاکودکاشکال واشیارامقایسه کند؟

11_آیاکودک میتواندبزرگ راازکوچک تشخخیص دهد؟

12_آیاکودک میتواندتصاویروحروف ساده راازروبکشد؟

13_آیاکودک می تواندوضعیت خودرادرمحیط تشخیص دهد؟

14_آیاواژه هایی که کودک برای صحبت کردن بکارمی بردمحدوداست؟

15_آیاحواس کودک به سادگی پرت می شود؟

16-آیاکودک معمولا گوشه گیر ساکت واندوهگین است؟

17_آیاکودک مدام درحال حرکت وفعالییت است؟

18_آیاکودک به سادگی ناراحت می شود؟

19_آیاکودک توسط همسالان خودطردمی شود؟

20_آیاکودک درحفظ نظم اشیامشکلاتی دارد؟


comment نظرات ()